Cài đặt phần mềm

Cài đặt các phần mềm, ứng dụng liên quan tới việc chạy các project đồ án.