Programming

Programming

Lập trình là gì? Lập trình viên có khả năng tạo ra mọi chương trình hoạt động?

2022-12-10 07:52:44

Khái niệm lập trình là gì? Một lập trình viên có thể tạo ra mọi chương trình hoạt động trên máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử khác không?