Đồ án full báo cáo

Tổng hợp tất cả các đồ án tốt nghiệp có full báo cáo. Các báo cáo có đầy đủ mô hình, các biểu đồ như biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp ...