Function gen slug trong js - Nestjs

56 lượt xem 4 tuần trước
Function gen slug trong nestjs
export function toSlug(str: string, character?: string) {
  character = character ? character : '-';
  // Chuyển hết sang chữ thường
  let strSlug = str.toLowerCase();

  // xóa dấu
  strSlug = strSlug
    .normalize('NFD') // chuyển chuỗi sang unicode tổ hợp
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, ''); // xóa các ký tự dấu sau khi tách tổ hợp

  // Thay ký tự đĐ
  strSlug = strSlug.replace(/[đĐ]/g, 'd');

  // Xóa ký tự đặc biệt
  strSlug = strSlug.replace(/([^0-9a-z-\s])/g, '');

  // Xóa khoảng trắng thay bằng ký tự character
  strSlug = strSlug.replace(/(\s+)/g, character);

  // Xóa ký tự character liên tiếp
  strSlug = strSlug.replace(/-+/g, character);

  // xóa phần dư character ở đầu & cuối
  strSlug = strSlug.replace(/^-+|-+$/g, '');
  strSlug = strSlug.replace(/^_+|_+$/g, '');

  // return
  return strSlug;
}

 

Chủ đề đồ án khác

Bài viết liên quan

123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Bài viết nhiều người đọc

Function gen slug trong js - Nestjs

2022-10-31 22:49:48

Function gen slug trong nestjs

Customer response phân trang trong nestjs

2022-10-30 22:00:18

Customer response phân trang trong nestjs

Hot Seri restful api với nodejs, nestjs về bán hàng

2022-10-28 10:24:04

Cách viết api, sử dụng nestjs , nhanh dễ dùng, tiện, bộ api này cho bạn nào có thể sử dụng làm đồ án tốt nghiệp

[Seri tìm phòng trọ laravel] Lưu và hiển thị avatar location - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 17:12:26

Lưu thêm avatar cho location, hiển thị ra trang chủ

[Seri tìm phòng trọ laravel] Login admin, chặn truy cập - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 16:49:06

Login dành cho admin, chặn truy cập khi chưa login tài khoản

[Seri tìm phòng trọ laravel] hiển thị tin vip - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 15:53:02

Show thêm điều kiện lọc ở trang location