[Seri] - Website đồng hồ - Tạo Model, Request, Route và Controller Thêm, hiển thị keyword

350 lượt xem 1 năm trước
Trước đó mình đã tạo xong csdl cho bảng từ khoá. Tiếp theo mình sẽ tạo model, controller, request để xử lý thêm, hiển thị từ khoá, view thì mình đã tạo từ bài trước đó rồi nhé

Trong video mình đã ghi và giải thích rất rõ chi tết các phần nên trên blog này mình chỉ nhắc lại những kiến thức cũng như những câu lệnh để các bạn đỡ sai sót nhé.

Tạo Model Keyword

php artisan make:model Models/Keyword

Controller Keyword

php artisan make:controller Admin/AdminKeywordController

Request Keyword

php artisan make:request AdminRequestKeyword

Nội dung file request sẽ là

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class AdminRequestKeyword extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      'k_name' => 'required|max:190|min:3|unique:keywords,k_name,'.$this->id
    ];
  }

  public function messages()
  {
    return [
      'k_name.required'  => 'Dữ liệu không được để trống',
      'k_name.unique'   => 'Dữ liệu đã tồn tại',
      'k_name.max'    => 'Dữ liệu không quá 190 ký tự',
      'k_name.min'    => 'Dữ liệu phải nhiều hơn 3 ký tự'
    ];
  }
}

View hiển thị 

Phần view thì các bạn xem qua video để thao tác cho nhanh nhé. Nhưng đa phần phần này nó giống như ở phần category từ các view đến cấu trúc hiển thị 

Xử lý thêm và hiển thị 

Nội dung file AdminKeywordController xử lý thêm mới và hiển thị như sau 

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use App\Http\Requests\AdminRequestKeyword;
use App\Models\Keyword;
use Carbon\Carbon;

class AdminKeywordController extends Controller
{
  public function index()
  {
    $keywords = Keyword::paginate(10);

    $viewData = [
      'keywords' => $keywords
    ];

    return view('admin.keyword.index', $viewData);
  }

  public function create()
  {
    return view('admin.keyword.create');  
  }

  public function store(AdminRequestKeyword $request)
  {
    $data        = $request->except('_token');
    $data['k_slug']   = Str::slug($request->k_name);
    $data['created_at'] = Carbon::now();

    $id = Keyword::insertGetId($data);

    return redirect()->back();
  }
}

Route phần keyword 

Route::group(['prefix' => 'keyword'], function(){
      Route::get('','AdminKeywordController@index')->name('admin.keyword.index');
      Route::get('create','AdminKeywordController@create')->name('admin.keyword.create');
      Route::post('create','AdminKeywordController@store');

      Route::get('update/{id}','AdminKeywordController@edit')->name('admin.keyword.update');
      Route::post('update/{id}','AdminKeywordController@update');
      Route::get('hot/{id}','AdminKeywordController@hot')->name('admin.keyword.hot');
      
      Route::get('delete/{id}','AdminKeywordController@delete')->name('admin.keyword.delete');

    });

VIdeo

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xzBZAJ3tsLE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Các bạn thêm tiếp phía sao phần route của category nhé.

Bài viết liên quan

123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Bài viết nhiều người đọc

Function gen slug trong js - Nestjs

2022-10-31 22:49:48

Function gen slug trong nestjs

Customer response phân trang trong nestjs

2022-10-30 22:00:18

Customer response phân trang trong nestjs

Hot Seri restful api với nodejs, nestjs về bán hàng

2022-10-28 10:24:04

Cách viết api, sử dụng nestjs , nhanh dễ dùng, tiện, bộ api này cho bạn nào có thể sử dụng làm đồ án tốt nghiệp

[Seri tìm phòng trọ laravel] Lưu và hiển thị avatar location - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 17:12:26

Lưu thêm avatar cho location, hiển thị ra trang chủ

[Seri tìm phòng trọ laravel] Login admin, chặn truy cập - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 16:49:06

Login dành cho admin, chặn truy cập khi chưa login tài khoản

[Seri tìm phòng trọ laravel] hiển thị tin vip - đồ án tốt nghiệp

2022-10-27 15:53:02

Show thêm điều kiện lọc ở trang location

Bài viết liên quan

Thay đổi mật khẩu user trong postgres
110 lượt xem 2022-08-31 13:22:06
Phân trang trong nestjs
133 lượt xem 2022-08-26 02:14:03
Hướng dẫn - Cách export CSDL từ phpmyadmin
226 lượt xem 2022-05-14 13:36:04
Đồ án website quản lý HB - Bài 9
368 lượt xem 2021-12-08 15:24:47
Đồ án website quản lý HB - Bài 8
309 lượt xem 2021-12-08 15:10:50
Đồ án website quản lý HB - Bài 7
323 lượt xem 2021-12-05 00:34:06
Đồ án website quản lý HB - Bài 6
370 lượt xem 2021-12-05 00:11:05
Đồ án website quản lý HB - Bài 5
296 lượt xem 2021-12-04 09:12:24
Đồ án website quản lý HB - Bài 4
331 lượt xem 2021-12-04 08:21:47